Leadership

Chair's
Message

Committees

Meeting
Information

CLE

News

Oral Arguments Now Online

Electronic Filing in the Courts

Mentoring

Certification

The Record

Section ByLaws

Section History

 

 

 

Gid pou Fè apèl "Pro Se [kòm repezantan tèt Ou]

 

OBJEKTIF LIV SA A, SE PA POU RANPLASE KONSÈY YON AVOKA KALIFYE SOU JAN POU W MENNEN YON KA NAN APÈL

ATANSYON: LI EKSEPSYON NAN RESPONSABILITE SA A ANVAN OU KONTINYE

 

Ou genyen pou w di ou asepte avètisman renonsman an, ansanm ak modalite ak kondisyon yo; klike sou bouton "yes" la [wi] pou w kapab kontinye.

Wi, mwen li Renonsman an, epi mwen byen konprann li; mwen asepte avètisman an, modalite yo, ak kondisyon yo.